بازه انتشار: از تقویم تا تقویم
تنظیمات اولیه

آرشیو

  شماره مجله: 82
  فهرست مطالب

  در آستانه
            
  درباره زندگی      
   
  دره گرگ 
  نقطه‌های دور 
  شش انگشتی 
  پاآداتان 
  منشی خصوصی كنتس  
  تك‌بچه  
          
  داستان        
  یادداشت دبیر مهمان سه داستان انگلیسی  
  اورژانس  
  سكوت بزرگ
  معابد 
  مقدمه‌ای بر سفر اسب  
  مرغ سحر
  ماه خواهر ندارد 
          
  روایت‌های داستانی        
  روایت كهن1  ‌‌‌سارویه جای
  روایت كهن2  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آداب گنجوری 
  روایت  × اعلان  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از  رفتن و خواندن مضایقه نكنید 
  داستان دنباله‌دار  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داستان‌های هزارویك روز 

  روایت‌های مستند
  یك شغل ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگهبان اشیا
  ‌‌‌‌خاطرات یك كرایه‌دهنده‌ی لوازم و ظروف
  یك  مكان  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فراموشان
  ‌‌‌‌چند قاب از آسایشگاه‌های روانی متروكه
  یک  تجربه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باد مخالف

  درباره داستان
  گفت‌و‌گو1 ‌‌ ‌داستانی كه جادو می‌كند
  ‌‌‌‌گفت‌وگو با دنیس جانسن درباره‌ی تجربه‌ی نوشتن ژانر   
  گفت‌و‌گو2 ‌‌ اگر زودتر بورخس می‌خواندم
   ‌‌‌‌گفت‌وگو با تد چیانگ درباره‌ی سیر داستان علمی‌تخیلی   
  جستار ‌‌ ‌دوتا راست و یك دروغ
   ‌‌‌‌نویسنده چه چیزی از زندگی  وام می‌گیرد؟  
  كارگاه داستان ‌‌ یك پایان واقعی
   ‌‌قسمت دوازدهم : توصیه‌هایی برای نوشتن «پایان‌بندی»  

  پایان خوش
  تاریكخانه  مردی كه زیاد از چهل سالگی می‌ترسید
  بنفش چرك ‌تاب   آفریقای عكاس‌ها
  مسابقه  داستان یك‌خطی

  چاپ عصر