بازه انتشار: از تقویم تا تقویم
تنظیمات اولیه

آرشیو

  شماره مجله: 77
  در آستانه

  درباره زندگی
  روزنامه‌نگاری: دو روایت
  خواهران دریا
  دیدار با سوژه
  لباس تولد
  از زندگی‌ام به زندگی‌ات


  داستان
  طبیعت بی‌جان
  كوه آبی
  یونس جنگل حرا
  كاویتا و مصطفی
  گوش ون‌گوگ
  چربی‌گوشت


  روایت‌های داستانی
  روایت  × سند  ‌‌در وادی مجله‌نگاری
  روایت  × تصویر  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توپ سحری
  داستان دنباله‌دار  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داستان‌های هزارویك روز

  روایت‌های مستند
  یك شغل ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوهام
  یك تجربه ‌‌‌‌‌خانة امن
  ‌‌‌‌خاطرات یك مبلغ از سفر به روستا در ماه رمضان
  یک مكان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌غیرضروری
  ‌‌وسایل جامانده از مهاجران غیرقانونی در مرزها
  یک اتفاق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌سی‌وسه نفر
  ‌‌روایتی از محبوس شدن معدنچیان شیلیایی

  درباره داستان
  آینده‌ی داستان: جستار  قاطع و بی‌تخفیف
   در ستایش داستان كوتاه   
  آینده‌ی  داستان: تریبون1 تبعید اجباری
   آیا داستان كوتاه رو به زوال است؟  
  آینده‌ی داستان: تریبون2  نه به رمان
   چرا داستان كوتاه اقبال كمتری نسبت به رمان دارد؟  
  كارگاه داستان ‌‌ قواعد یك جست‌و‌جو
   ‌‌قسمت هفتم : ژانر و  توصیه‌هایی برای بومی كردن آن  

  پایان خوش
  بنفش چرك ‌تاب   ده سال بعد
  داستان‌های دیدنی
  مسابقه  داستان یك‌خطی