روايت‌های مستند

پیشوای عزیز رویای سوشی می‌بیند

نویسنده:
کره‌ی شمالی کشور واقعیت‌های عجیب است. کشور مردمی جداافتاده از دنیا. غیر از مقداری اطلاعات محدود و مبهم، کسی چیزی از این کشور نمی‌داند...
کره‌ی شمالی کشور واقعیت‌های عجیب است. کشور مردمی جداافتاده از دنیا. غیر از مقداری اطلاعات محدود و مبهم، کسی چیزی از این کشور نمی‌داند. آدم‌ها از کره‌ی شمالی بیرون نمی‌آیند و اگر بیایند حرف نمی‌زنند. کره‌ی شمالی در این دنیای اخبار، در سکوت كامل خبری است. جزیره‌ای جدا از همه‌ی دنیا که نه می‌شود به آن وارد شد، نه می‌شود با آدم‌هایش ملاقات کرد نه چیزی از دربار عجیب پیشوایش فهمید.
اما چند سال پیش ناگهان روزنه‌ای به دربار کره‌ی شمالی باز شد. سوشی همان چیزی بود که توانست از مرزها و دیوارها بگذرد و راهی به دربار کره‌ی شمالی باز کند. کاری که پیش از این هیچ‌کس و هیچ‌چیز نتوانسته بود انجام دهد. غذا مرز نمی‌شناسد. یک هوس، میل به سوشی، تمام سخت‌گیری‌های رهبر سابق کره‌ی شمالی را به باد داد. سوشی پای آشپزی ژاپنی را به دربار رهبر سابق کره‌ی شمالی باز کرد که اطلاعات مهمی را از این کشور افسانه‌ای بیرون آورد. این متن درباره‌ی این آشپز است. فوجیموتو؛ که وقتی اولین بار برای قراردادی یک‌ساله به کره‌ی شمالی رفت، نمی‌دانست سرنوشتش به سرنوشت این کشور گره می‌خورد...
  آدام جانسون
 ترجمه: آزاده کامیارارسال پیام اشتراک 
 
 Security code