روايت های داستانی

از رفتن و خواندن مضایقه نكنید

نویسنده:
برخی نظیر مخبرالسلطنه هدایت، خودشان كتابخانه‌های مفصلی در منازل اعیانی‌شان ترتیب داده بودند كه مجلات اروپا را هم آبونه بود، برخی هم مانند لسان‌الملك اول سپهر، با مجوز شاه از كتابخانه‌ی مخصوص دربار و كتاب‌های خطی و جدید آن استفاده می‌كردند...
برخی نظیر مخبرالسلطنه هدایت، خودشان كتابخانه‌های مفصلی در منازل اعیانی‌شان ترتیب داده بودند كه مجلات اروپا را هم آبونه بود، برخی هم مانند لسان‌الملك اول سپهر، با مجوز شاه از كتابخانه‌ی مخصوص دربار و كتاب‌های خطی و جدید آن استفاده می‌كردند. با رشد فزاینده‌ی مطبوعات و صنعت نشر كتاب، دیگر نمی‌شد به همه‌ی آنچه منتشر می‌شد دسترسی داشت. از طرفی با تشكیل مدارس و بار آمدن نسل نواندیشِ باسواد، نیاز به محلی بود كه مراجعین بدون پرداخت هزینه های زیاد به كتاب و مجله و روزنامه دسترسی داشته باشند و بتوانند در سكوت و آرامش مطالعه كنند. این‌طور بود كه نخستین قرائت‌خانه‌ها در ایران شكل گرفت. قرائت‌خانه كتاب را همگانی می‌كرد و روزنامه‌ خواندن را به دغدغه‌ای در میان مراجعان بدل می‌نمود.
كتاب‌ها و نشریات این قرائت‌خانه‌ها را بانیان آن‌ها و مدیران جراید و انتشاراتی‌ها تازه‌پا تهیه می‌كردند و استقبال مراجعان، تعدادی از مدیران قرائت‌خانه‌ها را بر آن داشت تا خودشان هم دست به انتشار كتاب و مطبوعات بزنند و صنعت نشر بدین واسطه تكانی بخورد. افزایش محبوبیت قرائت‌خانه‌های عمومی در بین مردم، بسیاری از اهالی فضل و فرهنگ را به تاسیس کتابخانه های جدید برانگیخت که در ادامه برخی از نخستین آگهی‌های تبلیغاتی این قرائت‌خانه‌ها را می‌خوانید...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code